Bosphorus Tours

Bosphorus Tours

TOUR PRICE (TL)
FULL BOSPHORUS TOUR (Double Way) 25,00
FULL BOSPHORUS TOUR (One Way) 15,00
FULL BOSPHORUS TOUR (children under 12 y)(Double Way) 12,50
FULL BOSPHORUS TOUR(children under 12 y)(One Way) 6,00
SHORT BOSPHORUS TOUR 12,00
SHORT BOSPHORUS TOUR (children under 12 y) 6,00
MOONLIGHT TOUR 20,00
FULL/SHORT BOSPHORUS TOUR, MOONLIGHT TOUR (children under 6 y) Free